Home / Author Archives: Boom Thanapon

Author Archives: Boom Thanapon

ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) สำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2562

E4A254D3-BC88-4697-A8FA-41D1B54BBBAB

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System :ICS) สำหรับทุกโรค และภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center : EOC) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและด้านเศรษฐกิจ โดยมีนายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประธานการประชุม มีข้อสั่งการในหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการดังนี้ 1. อัพเดทข่าวสารเชิงวิชาการในเวปไซต์เขตสุขภาพที่ 7 2. จัดทำ Info graphic Covid-19 แจกจ่ายให้โรงพยาบาล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 3. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดหาห้อง Fever & ARI Clinic ห้องสำหรับแยกผู้ป่วย และ Flow การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และ อุบัติหมู่ รวมทั้งความพร้อมของการบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ   Read More »

ตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 1/2563

85215633_3095298820481659_7179200507150336000_o

  วันที่ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00น. พญ .วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ที่ ห้องประชุมสาเกตชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงยุทธศาสตร์ชาติ 2 ประเด็น โครงการพระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร ประเด็นสุขภาพ กลุ่มวัย 2 ประเด็น คือ อัตราการตายมารดา จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุคุณภาพ ประเด็นลดแออัด เช่น ระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ ห้องฉุกเฉินคุณภาพ การผ่าตัดวันเดียวกลับในโรคที่ไม่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด ... Read More »

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

buy-sell

เอกสาร  : หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 Read More »

ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกและรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

buy-sell

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือก 2563 ประกาศ รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการฝึกอบรม 2563 (PDF)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63 (PowerPoint)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63   Read More »

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563

83812968_2346220655478744_8799997564091891712_o

วันที่ 24 มกราคม 2563 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการเขตสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 2.ผลการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 3. สถานการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ฤดูแล้ง ปี 2563 4. การบริหารจัดการเงินบริจาคจากการไฟฟ้า 5. การขับเคลื่อนระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม แห่งประเทศไทย 6. การเสนอชื่อผลงานของหน่วยงานขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 7. กิจกรรมก้าวท้าใจ Virtual run (วิ่ง 60 วัน 60 กิโล) ... Read More »

ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

S__8880144

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประธานการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 7 ดังนี้ นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  รูปแบบการตรวจราชการ  กำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ชี้แจงรายละเอียด แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2563 และ นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการชี้แจงระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน (E-Inspection) ให้กับผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากศูนย์วิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7   Read More »