Home / > ข่าวเด่น เพิ่มเติม2

> ข่าวเด่น เพิ่มเติม2

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563

1584930099404

วันที่ 19 มีนาคม 2563 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference  รับมือ COVID-19 เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการเขตสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้1.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี2.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข3. Update สถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 74. การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากรและสถานที่ของการจัดตั้ง Cohort ward เขตสุขภาพที่ 75. หนี้ค้างชำระของลูกหนี้ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7   Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการบริหารด้านการเงินการคลัง/คืนข้อมูล/ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมฯ

49492174_1229991787156219_2020269693104816128_o

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการบริหารด้านการเงินการคลัง/คืนข้อมูล/ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม Bright Spot Hospital ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7  โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 มอบนโยบายการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารและทีมงานทุกคน โดยจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำแผน ด้านการเงินการคลัง การดำเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน ระบบการเงินและพัสดุ ให้ครบถ้วนทุกมิติ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ เพื่อการจัดระบบการเงินการคลังที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ภาพ ... Read More »

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

48957980_2001868526599601_1020193936985030656_n

ดร.นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตสุขภาพที่ 7 Read More »

ยินดีต้อนรับ

29868EE9-0C45-46F2-9186-00A5FDC701D5

ดร.นพ.อิทธิพล สูงเเข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาปฏิบัติราชการเเละมอบนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 Read More »

ประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561

39157807_1508583919242426_5381860060752248832_o

มหาสารคาม – เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จับมือ จ.มหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart Kids ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” นำเสนอผลงานวิชาการกว่า 280 ชิ้น มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย ที่โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy & Smart ... Read More »

สาธารณสุขร้อยเอ็ด รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2561 (The 2018 UNPSA Winners)

sz9pxm5b0yzx

*** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ โดยนพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร ร่วมทีมรับรางวัล ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ กรุงมาราเคส ประเทศโมรอคโค *** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ ประจำปี 2561 ในกลุ่มที่ 3 โดยได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในการประชุมที่จัดโดยสหประชาชาติ ณ กรุงมาราเคส ประเทศโมรอคโค ระหว่าง 21 – 23 มิถุนายน 2561 โดยมีรายนามผู้ร่วมเข้ารับรางวัล ได้แก่ 1.นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าคณะ 2. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิกการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยน้ำส้มสายชูหรือวิธีวีไอเอและการจี้เย็นในประเทศไทย 3. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 4. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 5. นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 6. ... Read More »

การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7

33943280_1402643056503180_3920111488232062976_o

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561 “The Third International Conference on Health 2018 : All For Healthy & Smart Kids” “ภาคีร่วมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” วันที่ 15-17 เดือนสิงหาคม 2561 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม >> ลงทะเบียนและส่งผลงาน 10 – 30 มิถุนายน 2561 >> ลงทะเบียนร่วมงาน 10 มิถุนายน 2561 – 20 กรกฎาคม 2561 Read More »

ร้อยแก่นสารสินธุ์ประกาศโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

29064709_1831818336870870_5767964769636137700_o

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ ห้องประดับเพชร-ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น กลุ่มโรงพยาบาลร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ ๗ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และเพื่อ่ให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย และขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานของรัฐ เอกชน สู่ประชาชน สร้างกระแสให้เกิดความรอบรู้ และวัฒนธรรมการบริโภคที่ปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับ นายณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธานในการจัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกับเปิดเผยว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่า เหมาะสม เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี จึงต้องได้บริโภคอาหารที่ดี โดยให้หน่วยงานและบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขต้องทำให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๗ จึงให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ภายในปี ๒๕๖๑ โดยการนำวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย เข้ามาปรุงแก่ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการประกาศนโยบายของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๗ นอกจากนี้ยังมีตลาดสีเขียว หรือ Green Market ... Read More »

ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

27173970_1026382740843625_7094562972132233302_o

วันนี้(31 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการฯ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพร้อมเพรียงกัน Read More »