Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการฯคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

buy-sell

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการของคณะทำงานตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วาระประชุมคณะ FM 16 ม.ค. 63 วาระที่ 1 แนวทางการตรวจราชการ 63 แนวทางการตรวจราชการ รอบ 1 CFO (ร่าง9มค63) คำสั่ง ตรวจราชการ Read More »

เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

buy-sell

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 1.วาระการประชุม CIPO 9 1 63 1.ประธานมอบนโยบาย PA63 3.1 คำสั่ง CIPO ปี 2563 ที่ 52-2562 4.1 สุขภาพทุกกลุ่มวัย 4.2 การป้องกันควบคุมวัณโรค 4.3 RDU&AMR การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 4.4 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.5 CIPO ลดแออัด (3เดือน)3เรื่อง 4.6 Fast Track0163  4.7นำเสนอPAกัญชาทางการแพทย์9มค63 ใหม่ 4.8 นวัตกรรมทางการเเพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 4.9 องค์กรคุณภาพ ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กองตรวจราชการ

buy-sell

1.ระเบียบวาระประชุมเตรียมตรวจราชการ63 2. ร่างคำสั่ง กก ตรวจราชการ วาระ1 สธน.แจ้งทราบ แนวทางการตรวจราชการ 63 วาระ3 กตร. ชี้แจง ตรก.7-1-63 V7 วาระพิจารณา ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจราชการ Read More »

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

buy-sell

ไฟล์เอกสาร : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ Read More »

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

วาระประชุม region profile วาระแจ้งทราบ ประชุม Region (20 ธค 62) วาระพิจารณา ประชุม region (20 ธค 62) วาระอื่นๆ ประชุม Region (20 ธค 62) 1page smart hospital check list smart hospital 63 Read More »

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาเเผนคำของบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

buy-sell

น้ำเสีย เฉลิมพระเกียรติฯ PCC เขต 7 Final 64.เขต 7 SP 64 Final EIA งบภาค - 1. แผนคำของบภาค เขต7 25-11-62(excel)   - 1.สรุปรายละเอียดคำของบภาค 64 - 2.ครุภัณฑ์ OV CCA - 3.ครุภัณฑ์ ผู้สูงอายุ  - สรุปรายละเอียดคำของบภาค 64 Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)

เอกสาร : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 Read More »