Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เอกสาร :ไตรมาส 3 ประกาศ+ตาราง Read More »

พิจารณา(ร่าง)แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

buy-sell

1.ระเบียบวาระการประชุม 23 มิ.ย. 63 2.วาระ 4.1 ร่าง พรบ. 64 3.วาระ 5.1 ร่าง เเนวทาง 65 4.บัญชีครุภัณฑ์-นวัตกรรม-คอม-CCTV-19พ.ย.2562 กบรส. อยู่ระหว่าง ปรับปรุง บช หากบช.มีการเปลี่ยนเเปลง จะเเจ้งเพื่อทราบเเละปรับราคาให้อีกครั้ง 5.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค. 62 6.เเนวทางการจัดทำคำขอระบบบำบัดน้ำเสีย 7.เเนวทางการจัดเตรียมเอกสาร 8.แบบฟอร์มงบลงทุน Read More »

เอกสารแนบ รายงานการประชุม CFO 13 มี.ค. 63

buy-sell

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุม CFO 13 มี.ค. 63 เอกสารแนบ 2 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) มหาสารคาม เอกสารแนบ 3 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ร้อยเอ็ด เอกสารแนบ 4 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) กาฬสินธุ์ เอกสารแนบ 5 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ขอนแก่น เอกสารแนบ 6 การปรับเกลี่ย 63 เอกสารแนบ 7 หลักเกณฑ์ Bright Spot Hospital ปี 63 เอกสารแนบ 8 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย_20 แห่ง เอกสารแนบ 9 สรุปคะแนน Bright Spot ไตรมาส 2 ปี 63 เอกสารแนบ 10 สรุปคะแนน Bright Spot ไตรมาส 2 ปี ... Read More »

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

buy-sell

เอกสาร : ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Read More »