Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

buy-sell

เอกสาร  : หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 Read More »

ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกและรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

buy-sell

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือก 2563 ประกาศ รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการฝึกอบรม 2563 (PDF)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63 (PowerPoint)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63   Read More »

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการฯคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

buy-sell

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการของคณะทำงานตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วาระประชุมคณะ FM 16 ม.ค. 63 วาระที่ 1 แนวทางการตรวจราชการ 63 แนวทางการตรวจราชการ รอบ 1 CFO (ร่าง9มค63) คำสั่ง ตรวจราชการ Read More »

เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

buy-sell

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 1.วาระการประชุม CIPO 9 1 63 1.ประธานมอบนโยบาย PA63 3.1 คำสั่ง CIPO ปี 2563 ที่ 52-2562 4.1 สุขภาพทุกกลุ่มวัย 4.2 การป้องกันควบคุมวัณโรค 4.3 RDU&AMR การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 4.4 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.5 CIPO ลดแออัด (3เดือน)3เรื่อง 4.6 Fast Track0163  4.7นำเสนอPAกัญชาทางการแพทย์9มค63 ใหม่ 4.8 นวัตกรรมทางการเเพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 4.9 องค์กรคุณภาพ ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กองตรวจราชการ

buy-sell

1.ระเบียบวาระประชุมเตรียมตรวจราชการ63 2. ร่างคำสั่ง กก ตรวจราชการ วาระ1 สธน.แจ้งทราบ แนวทางการตรวจราชการ 63 วาระ3 กตร. ชี้แจง ตรก.7-1-63 V7 วาระพิจารณา ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจราชการ Read More »

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

buy-sell

ไฟล์เอกสาร : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ Read More »