Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารหนังสือเชิญสรุปตรวจราชการรอบที่ 2.2562 ณ จังหวัดระยอง

buy-sell

1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2556 2 สธน.หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.กตร.) รอบที่ 2.2562 6 กำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 2.2562 7 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม(pdf) 7 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม(word) 8 Final กำหนดการตรวจราชการ 2.2562 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 2.2562(word) 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 2.2562 10 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 11 ตัวอย่าง Template สำหรับงานนำเสนอรายคณะ(power point) 11 ตัวอย่าง Template สำหรับงานนำเสนอรายคณะ(pdf) Read More »

เอกสารหนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562

buy-sell

1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญ (กรม กอง สำนัก) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญ (ผอ.สสจ.) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญ (ผอ.กตร.) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 6 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม(pdf) 6 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 7 ร่างพื้นที่เตรียมรับการตรวจรายจังหวัด เขต7 รอบ2(pdf) 7 ร่างพื้นที่เตรียมรับการตรวจรายจังหวัด เขต7 รอบ2 (word) 8 Final กำหนดการตรวจราชการ 2.2562 8 Final กำหนดการตรวจราชการ 2.2562 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 2.2562(pdf) 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 2.2562(word) 10 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ 10 ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 2-62 (10 พ.ค.62)

buy-sell

ระเบียบวาระการประชุม 2-62 วันที่ 10 พ.ค. 62 รายงานการประชุม CFO 1-62 25 เม.ย. 62 วาระที่ 5.1 1.รพ.โนนศิลา วาระที่ 5.1 2.รพ.ทุ่งเขาหลวง วาระที่ 5.1 3.รพ.นาคู วาระที่ 5.1 4.รพ.กุดรัง วาระที่ 5.1 5.รพ.อาจสามารถ วาระที่ 5.1 6.รพ.พนมไพร วาระที่ 5.1 7.รพ.นามน วาระที่ 5.1 8 รพ.สหัสขันธ์ วาระที่ 5.1 9.รพ.กันทรวิชัย วาระที่ 5.1 10.รพ.นาเชือก วาระที่ 5.1 11.รพ.ซำสูง วาระที่ 5.1 12.รพ.บ้านฝาง วาระที่ 5.1 13.รพร.กุฉินารายณ์ วาระที่ 5.1 14.รพ.บรบือ วาระที่ 5.1 15.รพ.บ้านไผ่ วาระที่ 5.1 ... Read More »

เอกสารประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1-62

buy-sell

1.วาระการประชุม CFO 25 เม.ย. 62 2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8-61 4.1 สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2562 4.2 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี 4.3 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ 4.4 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.5 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บ 5.1 แนวทางการจัดสรรเงิน CF เขตสุขภาพที่ 7 5.2 การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง(ฺBright sport hospital) 5.2 แนวการการคำนวณคะแนน Bright Spot Hospital Read More »

เอกสารรายงานคณะที่ 1 /2562 (ผลงาน 6 เดือน)

buy-sell

  Executive Summary คณะที่ 1 (ผลงาน 6 เดือน)  ไฟล์ PDF 1 Executive Summary การตายมารดาไทย 2.1-2.3 Executive Summary พัฒนาการเด็ก 2.4 Executive Summary TEDA4I 2.5 Executive Summary 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 3 Executive Summary GREEN & CLEAN 4 Executive Summary Long Term Care 5 Executive summary DM.HT 6 Executive Summary EOC 7 Executive Summary อัตราการคลอดมีชีพ 8 Executive Summary บุหรี่ 9 Executive Summary NCD Control ... Read More »

เอกสารประกอบคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2562

buy-sell

1.ระเบียบวาระการประชุม Lab 18 เม.ย. 62 2.รายงานการประชุม Lab 26 ก.พ. 62 3.ข้อมูลการส่ง-LAB นอกเขตสุขภาพที่-7 Read More »