Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 20)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

buy-sell

1.จ้างซ่อมแซมและติดตั้งหลอดไฟ ภายในอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.จ้างจัดซุ้มนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5.จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7.เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8.จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9.จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

buy-sell

ไฟล์ PDF (สธน) Retreat & Blueprint Health Service 1.ขั้นตอนกระบวนการ Workshop 2.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2561 3.PA 2561 4.1 เเผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 7 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) 4.2 เเผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 7 5.1.1 สคร 7 CDD 5.1.2 สคร 7 OV 5.1.3 TB310761(จัดทำแผนเขต) 5.2 กรมอนามัย 5.3 กรมสุขภาพจิต 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติฉบับที่ 4 7. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการไตรมาส 3 8. กขป เขต 7  ค่ากลางกรมอนามัย - 1.ค่ากลางความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  - 2.ค่ากลางความสำเร็จวัยเรียนสูงดีสมส่วน  - 3.ค่ากลางความสำเร็จวัยรุ่น - 4.ค่ากลางความสำเร็จ ... Read More »

เอกสารหนังสือเชิญคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ ที่พัทยา วันที่ ๒๒-๒๓ สค. ๒๕๖๑

buy-sell

ไฟล์ PDF 1.หนังสือเชิญประชุม คณะที่ 1 พัทยา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.หน้งสือเชิญประชุม (เว้นชื่อ) คณะที่ 1 พัทยา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.วาระการประชุม ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 4.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 5.ทำเนียบกรรมการคณะที่ 1 ส่วนของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6.ทำเนียบคณะที่ 1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด Final 20.7.2561 7.CHECK LIST การส่งรายงาน 1.08.2561 คณะที่ 1 (รอบ 9 เดือน) 8.บทสรุปผู้บริหาร Executive summary ฉบับแก้ไข 9.แบบรายงาน ตก.2 ปรับแก้ไข 10.ตัวอย่าง Template งานนำเสนอฉบับรอบ ๖ เดือน ของคณะที่1 ไฟล์ Word 1.หนังสือเชิญประชุม คณะที่ 1 พัทยา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.หน้งสือเชิญประชุม (เว้นชื่อ) คณะที่ 1 พัทยา ... Read More »

เอกสารหนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ จ.มุกดาหาร รอบที่ 2-61

หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ จ.มุกดาหาร 2.2561 กำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ มุกดาหาร โครงการสรุปตรวจรอบ 2.2561 มุกดาหาร จำนวนจัดสรร สรุปตรวจราชการ จ.มุกดาหาร Read More »

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพที่ 7 เรื่อง การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการดำเนินคดีทางการแพทย์

ไฟล์ PDF กำหนดการประชุมกฎหมาย คดีทางการแพทย์และแนวทางการพิจารณาของศาล การจัดการคดีทางการแพทย์ ๒ ไฟล์ Power Point กำหนดการประชุมกฎหมาย คดีทางการแพทย์และแนวทางการพิจารณาของศาล การจัดการคดีทางการแพทย์ ๒ Read More »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาาพที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

1.วาระการประชุม CFO 15 มิ.ย.61 2.วาระที่ 2 สรุปการประชุมฯ 3.วาระที่ 4.1 สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 4.วาระที่ 4.2 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการด้านเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา - 1.วาระที่ 4.2 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการด้านเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา - 2.หลักเกณฑ์การทำราคาอ้างอิงยาเขต7-61  - 3.สรุปผลการซื้อร่วมยาเขต 7-61 ทำสัญญา  - 4.ราคาอ้างอิงยาเขต 7 -2561 5.วาระที่ 5.1 วิเคราะห์สถานการณ์  - ขอนแก่น    >> สถานการณ์การเงินการคลัง_กระนวน    >> สถานการณ์การเงินการคลัง_สิรินธร - ร้อยเอ็ด  >> สถานการณ์การเงินการคลัง_จังหาร  >> สถานการณ์การเงินการคลัง_ธวัชบุรี  >> สถานการณ์การเงินการคลัง_พนมไพร  >> สถานการณ์การเงินการคลัง_โพนทอง  >> สถานการณ์การเงินการคลัง_อาจสามารถ    - กาฬสินธุ์ >>  สถานการณ์การเงินการคลัง_กุฉินาราย >>  สถานการณ์การเงินการคลัง_กมลาไสย  >>  สถานการณ์การเงินการคลัง_คำม่วง 6.วาระที่ 5.3 แนวทางการปรับเกลี่ยเงินและแนวทางการช่วยเหลือหน่วยบริการด้านการเงินการคลังของเขตกระทรวง   Read More »

เอกสารประกอบ ประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 7 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เอกสารวันที่ 11 มิถุนายน 2561(แยกห้อง) วิชาการกรมการแพทย์61(11 มิ.ย. 61) แนวคิด หลักการ ภาวะผู้นำ_ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช นำเสนอกรมการแพทย์ 11มิ.ย 61 นำเสนอ service plan eye เขต7 (กรมการแพทย์) 11-12 มิ.ย. 61 นำเสนอ 11.6.2561 สาขาสูตินรีเวชกรรม (ห้องแก่นทอง) บ่าย นำเสนอ 11.6.2561 สาขายาเสพติด (ห้องแก่นทอง) เช้า ทารกแรกเกิด เขต 7 ทารกแรกเกิด กรมการแพทย์ 11-12.6.61 แก้ไข (1) กรมการแพทย์ พบเขต 7_สาขาไต 11-12 มิย.2561 ServicePlan_TB_KKH Service plan ออร์โธ 11-06-18ปรับแล้ว One page_stroke service plan 61 IMC Model Implementation เอกสารวันที่ ... Read More »