Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง EOC และผัง ICS จังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

คำสั่ง EOC คำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 7 คำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 7 (เพิ่มเติม) คำสั่ง EOC สสจ.ขอนแก่น คำสั่ง EOC สสจ.ร้อยเอ็ด คำสั่ง EOC สสจ.กาฬสินธุ์ คำสั่ง EOC สสจ.มหาสารคาม คำสั่ง ICS ผัง ICS เขตสุขภาพที่ 7 ผัง ICS ขอนแก่น ผัง ICS ร้อยเอ็ด ผัง ICS กาฬสินธุ์ ผัง ICS มหาสารคาม Read More »

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

เอกสาร : ไตรมาส 1   Read More »

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

buy-sell

เอกสาร  : หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 Read More »

ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกและรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

buy-sell

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือก 2563 ประกาศ รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการฝึกอบรม 2563 (PDF)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63 (PowerPoint)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63   Read More »

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการฯคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

buy-sell

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการของคณะทำงานตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วาระประชุมคณะ FM 16 ม.ค. 63 วาระที่ 1 แนวทางการตรวจราชการ 63 แนวทางการตรวจราชการ รอบ 1 CFO (ร่าง9มค63) คำสั่ง ตรวจราชการ Read More »