Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 (27 มี.ค. 61 รร.เจริญธานี)

1.บรรยายสอนFinanceเขต7_270361 2.การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังสปสธ2561 3.กรณีศึกษา Caseนบส_กรณีศึกษา_1 Caseนบส_กรณีศึกษา_2 Read More »

เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านแรงงานต่างด้าวฯ เขตสุขภาพที่ 7

จุดบริการตรวจสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ การเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ต่างด้าว สำนักงานประกันสังคม (1) วิทยากร ตม.จว.ขอนแก่น สนง.เขตสุขภาพที่7 บรรยายงาน OSS (1) จัดหางาน แนวทางบริหาร จัดสรรเงินต่างด้าว เขต 7 (9 มี.ค. 61) Read More »

ไฟล์นำเสนอ สป.สัญจร เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2561

1.LTC เขตสุขภาพที่ 7 (23-2-61) 2.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขอนแก่น 2.(แก้ไข)การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด 2.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กาฬสินธุ์ 2.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กาฬสินธุ์ 3.Happy MOPH รพ.ขอนแก่น 3.(ใหม่)Happy MOPH รพ.ร้อยเอ็ด(22มีค) 3.Happy MOPH รพ.กาฬสินธุ์ 3.Happy MOPH รพ.มหาสารคาม 3.(แก้ไข)Happy MOPH รพ.สิรินธรขอนแก่น 3.Happy MOPH รพ.ชุมแพ Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

S__41213987

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 ปี2561 นำโดย ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล ประธานการประชุม คณะกรรมการได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนางานและเครือข่าย พร้อมรับการนิเทศติดตามงานตามตัวชีวัดจากผู้นิเทศของกองการพยาบาล วันที่16 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Read More »

ประกาศยกเลิกและผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๗ กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3

เอกสาร  ประกาศยกเลิกและผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มที่ 2 ประกาศยกเลิกและผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มที่ 3 Read More »

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

66875

25 มกราค 61 ณ ห้องประชุม สสจ.ขก นำโดย พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล ปีะธานคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เขตสุขภาพที่ 7 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ เขตสุขภาพที่7 และนำไปใช้ประเมินหน่วยงานทุกแห่ง จำนวน 158 แห่ง Read More »

ร่างแนวทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่7

S__126099492

วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม รพ.มหาสารคาม นำโดยท่าน นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 7 ประชุมคณะทำงาน ระดมสมอง รวบรวมข้อมูล สถานการณ์ จัดทำ ร่างแนวทาง  นโยบายและแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่7  เตรียมการขับเคลื่อนงานระดับเขตสุขภาพ  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและทีมทำงานอย่างดีเยี่ยม     Read More »

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7

PDF ไฟล์ กรอบประเด็นการตรวจราชการปี ๒๕๖๑ รายคณะ คู่มือ งานนำเสนอชี้แจงแผนตรวจราชการ (หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล (ดร.จักรสันต์) ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนระบบตรวจราชราช (ผตร.) แนวทางการตรวจราชการ 2561 กสธ. (สธน.เขต 7) แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานรายคณะ แบบรายงาน Executive summary สรุปสำหรับผู้บริหาร แบบรายงาน ตก.1 แบบรายงาน ตก.2 แบบรายงาน ตก.3 PPT, WORD ไฟล์ งานนำเสนอชี้แจงแผนตรวจราชการ (หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล (ดร.จักรสันต์) ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนระบบตรวจราชราช (ผตร.) แนวทางการตรวจราชการ 2561 กสธ. (สธน.เขต 7) แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานรายคณะ แบบรายงาน Executive summary สรุปสำหรับผู้บริหาร แบบรายงาน ตก.1 แบบรายงาน ตก.2 แบบรายงาน ตก.3 Read More »