Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น ๗ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

8

                          สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น ๗ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาจัดสรรตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ รอบที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

1

                     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบกำกับติดตามระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2558  วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »

ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๗ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

1

                             ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๗ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ Read More »

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ ทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

4

                               สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติ ทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๗ นพ.รัฐวุฒิ สุขมี เป็นประธานเปิดการประชุม นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารพัฒนายุทธศาสตร์(CIO) เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด นพ.สสจ.ทั้ง ๔ จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์วิชาการ ทุกแห่ง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ ประมาณ ๗๐๐ คน ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น Read More »

Download เอกสารประชุมถ่ายทอดนโยบายปี 2558 วันที่ 13 พ.ย.57

images

                        Download เอกสารประชุมถ่ายทอดนโยบายปี 2558 วันที่ 13 พ.ย.57 รายละเอียดเอกสาร 1 ข่าวสื่อมวลชน 2 ผตร. นำเสนอนโยบายและงบประมาณ เขต 7 ปี 2558 3 สธน_การดำเนินงานหมอประจำครอบครัวและกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2558 4 ประธาน CFO_ข้อเสนอการบริหารงบ UC เขต 7 5 ของขวัญปีใหม่-โครงการสำคัญ (Flagship project) 6 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (โครงการแก้ปัญหาไอโอดีน) 7 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (การตรวจไอโอดีนในปัสสาวะ) 8 กลุ่มเด็กปฐมภูมิ (พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี) 9 กลุ่มวัยเรียน 10 กลุ่มวัยรุ่น 11 กลุ่มวัยทำงาน 12 ... Read More »

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ โดยคณะกรรมการบริหารพัฒนายุทธศาสตร์และระบบสารสนเทศ(CIO) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

6

                      สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ โดยคณะกรรมการบริหารพัฒนายุทธศาสตร์และระบบสารสนเทศ(CIO) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ มี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการบริหารพัฒนายุทธศาสตร์และระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) เยี่ยมชม รพ.ขอนแก่น

20141104160219_ill_20141104155558_ill_KKH_3919

                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน) เยี่ยมชม รพ.ขอนแก่น                                   เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน)  และคณะ  เดินทางมาเยี่ยมชมห้องตรวจอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน และศูนย์สื่อสารและสั่งการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  นำทีมคณะกรรมการบริหาร และบุคลากร ... Read More »

รพ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น

logo kmc+kkh

รพ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น  “The 3rd International Conference Between KKH and KMC” วันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญบุคลากร รพ.ขอนแก่น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น “The 3rd International Conference Between KKH and KMC” ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น กำหนดการ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน ประชุมวิชาการ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ... Read More »

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557

logo ผู้สูงอายุและคนพิการ 2_resize

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557 (Disability and Elderly Day : DE DAY) ด้วย ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2557(Disability and Elderly Day : DE DAY) ในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในบริบทของงานด้านการแพทย์ (ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ) ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านอาชีพ เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ของจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีรวบรวมเครือข่าย องค์กร กลุ่มที่ดำเนินงานด้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน การดำเนินงานของอาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ และบุคลากรด้านต่างๆทางการแพทย์ ทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง ... Read More »