Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 31)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ “การประชุมวิชาการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2557”

789

ประมวลภาพ “การประชุมวิชาการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดงาน “การประชุมวิชาการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2557” ระดับภาค โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดงาน และนายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ซึ่งหัวข้อการประชุมคือ “ไร้รอยต่อพัฒนาระบบรับ – ส่งต่อผู้ป่วยและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่มีอัตราการตายสูง” (Motorway Fast Track on Track on Trauma / Stroke / Stemi / Head injury / Newborn and High Risk Pregnancy ) อย่างมืออาชีพ ” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... Read More »

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

poster

  การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 GO GREEN : FROM GROUND TO GLOBAL “รักษ์โลก… จากยอดหญ้า สู่สากล”   โรงพยาบาลขอนแก่น ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก… จากยอดหญ้า สู่สากล” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลเครือข่าย นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และทักษะด้านวิชาการ งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเนื้อหาในการประชุมจะผสมผสานทั้งประสบการณ์จริง สาระ ความรู้ และเรื่องที่น่าสนใจ  ดังนี้…        -ปาฐกถาพิเศษ : เรื่อง การเดินทางเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (Life…Saving Journey) : ... Read More »

ขอเชิญคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 / 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีวาระสําคัญเพื่อพิจารณาคือ การจัดสรรงบค่าเสื่อมประจําปี 2557 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.) จัดสรรระดับประเทศ 20% (ส่วนกลาง 4% / ระดับเขต 16%) โดยขอให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดทําคําขอและจัดลําดับความสําคัญงบค่าเสื่อมประจําปี 2557 ล่วงหน้าในภาพรวมทั้งจังหวัดไว้ในวงเงินไม่เกินจังหวัดละ 20 ล้านบาท และส่งเขต ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง e-mail : ph.area7@gmail.com   Read More »

ขอเชิญประชุมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และ พิจารณาโครงการในวันที่ 7 กพ.57 และวันที่ 10 กพ.57

slider-5

วันที่ 7 กพ. ประชุมจัดทำกรอบรายการและราคาอ้างอิงของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 กพ.ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2 งบ 10 ล้าน เอกสาร 1. 7 กพ.57 ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ-ฯ 2. 10 กพ.57 ประชุมจัดทำกรอบรายการฯ-ครั้งที่-2 Read More »

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการเบิก-จ่าย P4P

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ในการส่งข้อมูลการเบิก-จ่าย P4P ของหน่วยบริการ มายังเขตบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 10 กพ.57 นี้ ที่ email : decsom@yahoo.com, health.area.7@gmail.com และ คุณทิวาวรรณ ปิยะกุลมาลา noitiwawan@yahoo.com เอกสารที่ต้องส่ง P4P เขตบริการสุขภาพที่ 7 (5 กพ_57) Read More »

ขอเชิญคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 / 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีวาระสําคัญเพื่อพิจารณาคือ การจัดสรรงบค่าเสื่อมประจําปี 2557 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.) จัดสรรระดับประเทศ 20% (ส่วนกลาง 4% / ระดับเขต 16%) โดยขอให้ทุกจังหวัดเตรียมจัดทําคําขอและจัดลําดับความสําคัญงบค่าเสื่อมประจําปี 2557 ล่วงหน้าในภาพรวมทั้งจังหวัดไว้ในวงเงินไม่เกินจังหวัดละ 20 ล้านบาท และส่งเขต ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง e-mail : ph.area7@gmail.com  Read More »

ขอเชิญประชุมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และ พิจารณาโครงการในวันที่ 7 กพ.57 และวันที่ 10 กพ.57

วันที่ 7 กพ. ประชุมจัดทำกรอบรายการและราคาอ้างอิงของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 10 กพ.ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 2 งบ 10 ล้าน เอกสาร 1. 7 กพ.57 ประชุมจัดทำกรอบรายการฯ ครั้งที่ 2 2. 10 กพ.57 ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ฯ ====================== พรรณวดี สุทธิวงศ์ สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 7 มือถือ 084-3927349 โทร/โทรสาร 043-328285 ===================== Read More »