Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 31)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด!!!!!!! ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2561

1 หนังสือเชิญ (เว้นชื่อ) ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 -2561 2 หนังสือเชิญ กรม กอง สำนัก ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1-2561 3 หนังสือเชิญ ผอ.และ สสจ.ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1-2561 4 กำหนดการชี้แจงแผน รอบที่ 1.2561 5 แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานรายคณะ (PDF) 5 แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานรายคณะ (word) 6 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม Read More »

การประชุมผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 7

การประชุมผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และทิศทางการขับเคลื่อนงาน PA  ของเขตสุขภาพที่ 7   ปีงบประมาณ 2560 กำหนดการการประชุมผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) PA เขตสุขภาพที่ 7 1.VTR แนะนำเขตสุขภาพที่ 7 2.ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ PA ปีงบประมาณ 2560 (สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7) 3.ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ PA ปีงบประมาณ 2561  (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7) 4.VTR Success Story เขตสุขภาพที่ 7 - OV CCA - พัฒนาการเด็ก  - Transplantation 5.การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) /รพ.สต.ติดดาว/PCC อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เอกสารรูปเล่ม - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 7 – แผนงาน โครงการ  ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ ... Read More »

สป สัญจร 1-61 (เขตสุขภาพที่ 7)

เอกสารประกอบการนำเสนอในการประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2560 1.Panfin เขต7 1.ติดตามงบลงทุน61 เขต 7  (19 พ.ย. 60) 2.EOC Khonkaen PHO 2.EOC_roiet PHO 2.EOC_Kalasin PHO 2.EOC MSK PHO 3.ER Khonkaen Hosp(18 พ.ย. 60) 3.ER Roi-Et_Hosp 3.ER Kakasin Hosp 3.ER MSK Hosp 3.ER Sirinthorn Hosp 3.ER Chumphae Hos Read More »

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “กฏหมาย ป.ป.ช.”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “กฏหมาย ป.ป.ช.” และสื่อสารการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อรับทราบผละคะแนน พร้อมรับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทันที สามารถเรีบนดูเอกสารได้ที่ QR Code หรือที่ลิงค์ https://goo.gl/8kgMAj เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์+ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันกฏหมาย+ป.ป.ช++++ว+3106 Read More »

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (11 ก.ย. 60)

1. (ร่าง) ประเด็นความร่วมมือ ส. ยา ปีงบ 61 1.plan20year 2561_v1 2.PA 2561_v8 3. Template KPI ภูมิภาค (แนบ 1) 3.9 SMART Health Protection food and medicine 5. คณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 0 concept 5.Brochure Health Strategy 20 Yr. strategyplan61_280860 อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ตัวชี้วัด-กิจกรรม-Dataset ในส่วนภูมิภาค ปีงบ 61 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ) - 1. (ร่าง) เป้าหมาย ตัวชี้วัดในส่วนภูมิภาค ปีงบ 61 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ) - 2. (ร่าง) กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับ สสจ. ปีงบ 61 (อยู่ระหว่างการขออนุมัติ) - 3. (ร่าง) Data set ปีงบ ... Read More »

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย และร่างการจัดทำแผนคำของบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่7

1.ร่างแผนคำของบภาค 2562 ตย House model ndc ตย.ร่างแผนคำของบภาค62 mch ตย House model ppc 2.แบบฟอร์ม 1-9(9.1-9.3) 3.แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) Read More »

หนังสือแจ้งเลื่อนสรุปตรวจราชการเขาใหญ่ 20-21 กันยายน 256

1 หนังสือแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสรุปตรวจราชการ (สสจ รพศ รพท ศูนย์วิชาการ ) 2 หนังสือแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) 3 (เว้นชื่อ) หนังสือแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมสรุปตรวจราชการ 4 (ล่าสุด)โครงการสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2560 5 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 20-21 กย 60 6 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงาน Read More »

เอกสารประกอบการประชุม “ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนนโยบายเเละเเผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 เเละจัดทำเเผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561″

1.แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 7 2.โครงการรองรับแผนเขตปี 60 3.ผลงานรอบ 9 เดือน 4.ปัญหาเขตสุขภาพที่ 7 5.แบบสรุปงาน TH 4.0 6.ระบบงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 7.ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแน่ จากคณะกรรม กข 8.แผนยุทธศาสตร์ด้าน สธ 2561 9.PA 2561_V8 10.แบบฟอร์มแผนงบ 61 และคำของบ 62 11.ประชมทบทวนแผนเขตปี 2561 12.Priority setting 13.การวิเคราะห์ SWOT 14.แบบฟอร์ม 1 SWOT 15.แบบฟอร์ม 2 Tows Matrix 16.แบบฟอร์ม 3 ข้อเสนอโครงการรองรับ 17.แบบฟอร์ม 4 Action plan 18.แบบฟอร์ม action plan- PP&P 19.แบบฟอร์ม action plan- Service 20.แบบฟอร์ม action plan – People ... Read More »

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3

ประกาศราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 2 กลุ่มยาระบบประสาทส่วนกลางและระบบทางเดินอาหาร ประกาศราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 กลุ่มที่ 3 กลุ่มยาปฏิชีวนะ, ยาสเตียรอยด์, ยาระบบสูตินรีเวช, ;วิตามินและกลือแร่, ยารักษาโรคทางกระดูกแและกล้ามเนื้อ, ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ, ยาเคมีบำบัดและยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง Read More »

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขต ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดกาฬสินธุ์)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต 7 กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ   Download เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต 7 กลุ่มที่ 2 จำนวน 8 รายการ   Download Read More »