CIO

ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

buy-sell

เอกสาร : ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 Read More »

แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

buy-sell

เอกสาร: แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอกสาร: แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Read More »

เอกสารซ้อมแผน table top exercise

buy-sell

เอกสารซ้อมแผน table top exercise ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 11  มีนาคม  2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคเช้า วาระประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ 1.1 ประธานแจ้งการประชุมจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.1 (สธน.)คำสั่ง ผังบัญชาการ 3.2 มาตรการเตรียมรับแรงงาน ผิดกฎหมายจากสาธารณรัฐเกาหลี คำสั่ง EOC และแผน ICS จังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7 ภาคบ่าย Law Finance Liaison logistic Operation SAT STAG  PIO/RC Read More »

คำสั่ง EOC และผัง ICS จังหวัดและเขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

คำสั่ง EOC คำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 7 คำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 7 (เพิ่มเติม) คำสั่ง EOC สสจ.ขอนแก่น คำสั่ง EOC สสจ.ร้อยเอ็ด คำสั่ง EOC สสจ.กาฬสินธุ์ คำสั่ง EOC สสจ.มหาสารคาม คำสั่ง ICS ผัง ICS เขตสุขภาพที่ 7 ผัง ICS ขอนแก่น ผัง ICS ร้อยเอ็ด ผัง ICS กาฬสินธุ์ ผัง ICS มหาสารคาม Read More »

เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

buy-sell

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 1.วาระการประชุม CIPO 9 1 63 1.ประธานมอบนโยบาย PA63 3.1 คำสั่ง CIPO ปี 2563 ที่ 52-2562 4.1 สุขภาพทุกกลุ่มวัย 4.2 การป้องกันควบคุมวัณโรค 4.3 RDU&AMR การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 4.4 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.5 CIPO ลดแออัด (3เดือน)3เรื่อง 4.6 Fast Track0163  4.7นำเสนอPAกัญชาทางการแพทย์9มค63 ใหม่ 4.8 นวัตกรรมทางการเเพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 4.9 องค์กรคุณภาพ ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

วาระประชุม region profile วาระแจ้งทราบ ประชุม Region (20 ธค 62) วาระพิจารณา ประชุม region (20 ธค 62) วาระอื่นๆ ประชุม Region (20 ธค 62) 1page smart hospital check list smart hospital 63 Read More »

เอกสารหนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2-2562 จังหวัดระยอง

buy-sell

หนังสือเชิญฉบับเดิม 1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.กตร.) รอบที่ 2.2562 6 กำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 2.2562 หนังสือเชิญฉบับแก้ไขล่าสุด เปลี่ยนสถานที่  1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญ (กรม กอง สำนัก) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญ (ผอ.สสจ.) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญ (ผอ.กตร.) ตรวจราชการ ... Read More »

เล่มเอกสารสรุปตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2-2562

buy-sell

1 ปกมหาสารคาม 2 คำนำ 3 กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ 2562 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 8 ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผตร(PDF) ... Read More »

หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ ณ จ.ร้อยเอ็ด 26-27 มีนาคม 2562 รอบที่ 1-2562

buy-sell

1 (เว้นชื่อ)หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 2 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 1.2562 (PDF) 3 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 1.2562 (PDF) 4 สธน. หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 5 กำหนดการตรวจราชการ (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (WORD) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (PDF) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (WORD) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (PDF) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (WORD) 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 1 (PDF) 10 ใบหลักเกณฑ์การให้คะแนน(PDF) Read More »