CIO

เอกสารหนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2-2562 จังหวัดระยอง

buy-sell

หนังสือเชิญฉบับเดิม 1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.กตร.) รอบที่ 2.2562 6 กำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 2.2562 หนังสือเชิญฉบับแก้ไขล่าสุด เปลี่ยนสถานที่  1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญ (กรม กอง สำนัก) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญ (ผอ.สสจ.) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญ (ผอ.กตร.) ตรวจราชการ ... Read More »

เล่มเอกสารสรุปตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2-2562

buy-sell

1 ปกมหาสารคาม 2 คำนำ 3 กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ 2562 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 8 ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผตร(PDF) ... Read More »

หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ ณ จ.ร้อยเอ็ด 26-27 มีนาคม 2562 รอบที่ 1-2562

buy-sell

1 (เว้นชื่อ)หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 2 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 1.2562 (PDF) 3 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 1.2562 (PDF) 4 สธน. หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 5 กำหนดการตรวจราชการ (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (WORD) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (PDF) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (WORD) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (PDF) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (WORD) 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 1 (PDF) 10 ใบหลักเกณฑ์การให้คะแนน(PDF) Read More »

แบบประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

เอกสาร : (PDF) แบบ Check List HAIT เขต7 โดยทีมผู้ประเมินเขต 7  เอกสาร : (Word)แบบ Check List HAIT เขต7 โดยทีมผู้ประเมินเขต 7   Read More »

MOU และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ

47792707_601088346995705_8672521762220539904_o

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 และร่วมพิธีลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์/ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นทิศทางการติดตามกำกับและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น         Read More »

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่1-62

buy-sell

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น เอกสารนำเสนอ กำหนดการชี้แจงแผน รอบที่ 1-62 MOU_PA62 เขต7 (ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง) นโยบายการตรวจราชการ (ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง) นโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (ดร.นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง) รายละเอียดการตรวจราชการ(ดร.ลภัสรดา สระดอกบัว) ระบบของคลังข้อมูล โปรแกรม Cockpit และการประมวลผลรายงานตัวชี้วัด (ดร.จักรสันต์ เลยหยุด) คณะที่ 1 (ไฟล์ 1) คณะที่ 1 (ไฟล์ 2) คณะที่ 2 (ไฟล์ 1) คณะที่ 2 RDU คณะที่ 3 ตรวจราชการ 2562 (นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  11ธ.ค.61) ตรวจสอบภายใน แบบรายงาน แบบรายงาน Executive summary สรุปสำหรับผู้บริหาร(PDF) แบบรายงาน Executive ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุม HAIT

buy-sell

วันที่ 28 พ.ย. 2561 ณ วิทยาบันพยาบาลราชชนนี จังหวัดขอนแก่น กำหนดการอบรม HAIT เขต 7 1. HAIT by surveyor A  2.1 HAIT เขต 7_Risk_Policy 2.2 HAIT เขต 7_IT_Governance 2.3 Risk Analysis เขต 7 3.Datacenter_SLA_Incideny_Activiry 4.1 HAIT ประเด็น 6 Software control 4.2 HAIT 5. Clinical Data Quality Control 5.1 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วย 6. HAIT-R7 การดำเนินงาน2562 7. นำเสนอเส้นทางการพัฒนาคุณภาพ HA IT ของ รพ.มหาสารคาม Read More »

เอกสารรายงานคณะที่ 1 Template และ Inspection Guideline ปี 2562

buy-sell

ไฟล์ PDF Inspection Guideline 1 Inspection Guideline การตายมารดาไทย ปี 2562 2 Inspection Guideline พัฒนาการเด็ก ปี 2562 2,4 Template TEDA4I ปี 2562 3 Inspection Guideline GREEN&CLEAN Hospital ปี 2562 4 Inspection Guideline Long Term Care ปี 2562 5,6 Inspection Guideline DM และ HTรายใหม่ ปี 2562 7 Inspection Guideline EOC ปี 2562 8 Inspection Guideline อัตราคลอดมีชีพ ปี 2562 9 Inspection Guideline บุหรี่ ... Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 2562 และทบทวนตัวชี้วัด Template รวมทั้ง Inspection Guideline คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 256

buy-sell

0 เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบค่ะ (PDF) 0 เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบค่ะ (Word) 1 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2562 (Excel) 1 สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2562 (PDF) 2 วาระการประชุม ๑๒.๑๑.๒๕๖๑ (PDF) 3 (หนังสือเชิญ) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (PDF) 3 (หนังสือเชิญ) ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข (PDF) 3 (หนังสือเชิญ) อธิบดีกรมควบคุมโรค(PDF) 3 (หนังสือเชิญ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(PDF) 3 (หนังสือเชิญ) อธิบดีกรมสุขภาพจิต(PDF) 4 (หนังสือเชิญ) อธิบดีกรมอนามัย(PDF) 5 หน้งสือเชิญประชุมผู้รับผิดชอบของกรม กอง สำนัก คณะที่ 1 วีนที่ 14 พ.ย. 2561 (PDF) 6 (เว้นชื่อ) หน้งสือเชิญประชุม คณะที่ 1 วันที 12 พ.ย. 2561 ... Read More »