CIO

เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

buy-sell

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 1.วาระการประชุม CIPO 9 1 63 1.ประธานมอบนโยบาย PA63 3.1 คำสั่ง CIPO ปี 2563 ที่ 52-2562 4.1 สุขภาพทุกกลุ่มวัย 4.2 การป้องกันควบคุมวัณโรค 4.3 RDU&AMR การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ 4.4 พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.5 CIPO ลดแออัด (3เดือน)3เรื่อง 4.6 Fast Track0163  4.7นำเสนอPAกัญชาทางการแพทย์9มค63 ใหม่ 4.8 นวัตกรรมทางการเเพทย์เพื่อเศรษฐกิจ 4.9 องค์กรคุณภาพ ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

วาระประชุม region profile วาระแจ้งทราบ ประชุม Region (20 ธค 62) วาระพิจารณา ประชุม region (20 ธค 62) วาระอื่นๆ ประชุม Region (20 ธค 62) 1page smart hospital check list smart hospital 63 Read More »

เอกสารหนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2-2562 จังหวัดระยอง

buy-sell

หนังสือเชิญฉบับเดิม 1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญสรุปตรวจราชการ (ผอ.กตร.) รอบที่ 2.2562 6 กำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 2.2562 หนังสือเชิญฉบับแก้ไขล่าสุด เปลี่ยนสถานที่  1 (เว้นชื่อ) หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 2 สธน.หนังสือเชิญตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 3 หนังสือเชิญ (กรม กอง สำนัก) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 4 หนังสือเชิญ (ผอ.สสจ.) ตรวจราชการ รอบที่ 2.2562 5 หนังสือเชิญ (ผอ.กตร.) ตรวจราชการ ... Read More »

เล่มเอกสารสรุปตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 2-2562

buy-sell

1 ปกมหาสารคาม 2 คำนำ 3 กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ 2562 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 4 คณะที่ 1 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 5 คณะที่ 2 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 6 คณะที่ 3 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(PDF) 7 คณะที่ 4 จ.มหาสารคาม รอบที่ 2.2562(Powerpoint) 8 ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผตร(PDF) ... Read More »

หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ ณ จ.ร้อยเอ็ด 26-27 มีนาคม 2562 รอบที่ 1-2562

buy-sell

1 (เว้นชื่อ)หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 2 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (กรม กอง สำนัก) รอบที่ 1.2562 (PDF) 3 หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ (ผอ.สสจ.) รอบที่ 1.2562 (PDF) 4 สธน. หนังสือเลื่อนสรุปตรวจราชการ รอบที่ 1.2562 (PDF) 5 กำหนดการตรวจราชการ (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (PDF) 6 แก้ไขล่าสุดกำหนดการประชุม สรุปตรวจราชการ 1.2562 (WORD) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (PDF) 7 ทำเนียบรายชื่อคณะตรวจราชการ กองตรวจราชการ (WORD) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (PDF) 8 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (WORD) 9 ทำเนียบการตรวจราชการรอบที่ 1 (PDF) 10 ใบหลักเกณฑ์การให้คะแนน(PDF) Read More »

แบบประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

buy-sell

เอกสาร : (PDF) แบบ Check List HAIT เขต7 โดยทีมผู้ประเมินเขต 7  เอกสาร : (Word)แบบ Check List HAIT เขต7 โดยทีมผู้ประเมินเขต 7   Read More »

MOU และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ

47792707_601088346995705_8672521762220539904_o

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 และร่วมพิธีลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์/ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นทิศทางการติดตามกำกับและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น         Read More »

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่1-62

buy-sell

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น เอกสารนำเสนอ กำหนดการชี้แจงแผน รอบที่ 1-62 MOU_PA62 เขต7 (ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง) นโยบายการตรวจราชการ (ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง) นโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (ดร.นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง) รายละเอียดการตรวจราชการ(ดร.ลภัสรดา สระดอกบัว) ระบบของคลังข้อมูล โปรแกรม Cockpit และการประมวลผลรายงานตัวชี้วัด (ดร.จักรสันต์ เลยหยุด) คณะที่ 1 (ไฟล์ 1) คณะที่ 1 (ไฟล์ 2) คณะที่ 2 (ไฟล์ 1) คณะที่ 2 RDU คณะที่ 3 ตรวจราชการ 2562 (นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  11ธ.ค.61) ตรวจสอบภายใน แบบรายงาน แบบรายงาน Executive summary สรุปสำหรับผู้บริหาร(PDF) แบบรายงาน Executive ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุม HAIT

buy-sell

วันที่ 28 พ.ย. 2561 ณ วิทยาบันพยาบาลราชชนนี จังหวัดขอนแก่น กำหนดการอบรม HAIT เขต 7 1. HAIT by surveyor A  2.1 HAIT เขต 7_Risk_Policy 2.2 HAIT เขต 7_IT_Governance 2.3 Risk Analysis เขต 7 3.Datacenter_SLA_Incideny_Activiry 4.1 HAIT ประเด็น 6 Software control 4.2 HAIT 5. Clinical Data Quality Control 5.1 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วย 6. HAIT-R7 การดำเนินงาน2562 7. นำเสนอเส้นทางการพัฒนาคุณภาพ HA IT ของ รพ.มหาสารคาม Read More »