CHRO

ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564

buy-sell

วาระการประชุมแพทย์ประจำบ้าน 63 แนวทางการจัดสรร ปี 64 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2564 กรอบ service plan แพทย์ 2561 ร่างจัดสรรโควตา เขต 7-17-3-63 เปรียบเทียบข้อมูลขาขึ้น พจบ 64 เขตสุขภาพที่ 7 Service Blueprint [R7] (ณ17กพ63)V5.1 Read More »

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ

buy-sell

เอกสาร  : หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 Read More »

ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกและรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

buy-sell

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคัดเลือก 2563 ประกาศ รับสมัครแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีการฝึกอบรม 2563 (PDF)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63 (PowerPoint)ประชุมเตรียมคัดเลือกแพทย์ FM วันที่ 28 ก.พ.63   Read More »