CFO

พิจารณา(ร่าง)แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

buy-sell

1.ระเบียบวาระการประชุม 23 มิ.ย. 63 2.วาระ 4.1 ร่าง พรบ. 64 3.วาระ 5.1 ร่าง เเนวทาง 65 4.บัญชีครุภัณฑ์-นวัตกรรม-คอม-CCTV-19พ.ย.2562 กบรส. อยู่ระหว่าง ปรับปรุง บช หากบช.มีการเปลี่ยนเเปลง จะเเจ้งเพื่อทราบเเละปรับราคาให้อีกครั้ง 5.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค. 62 6.เเนวทางการจัดทำคำขอระบบบำบัดน้ำเสีย 7.เเนวทางการจัดเตรียมเอกสาร 8.แบบฟอร์มงบลงทุน Read More »

เอกสารแนบ รายงานการประชุม CFO 13 มี.ค. 63

buy-sell

เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุม CFO 13 มี.ค. 63 เอกสารแนบ 2 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) มหาสารคาม เอกสารแนบ 3 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ร้อยเอ็ด เอกสารแนบ 4 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) กาฬสินธุ์ เอกสารแนบ 5 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ขอนแก่น เอกสารแนบ 6 การปรับเกลี่ย 63 เอกสารแนบ 7 หลักเกณฑ์ Bright Spot Hospital ปี 63 เอกสารแนบ 8 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย_20 แห่ง เอกสารแนบ 9 สรุปคะแนน Bright Spot ไตรมาส 2 ปี 63 เอกสารแนบ 10 สรุปคะแนน Bright Spot ไตรมาส 2 ปี ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 2/2563

buy-sell

1. ระเบียบวาระประชุม CFO 7 พ.ค. 63 2. รายงานการประชุม CFO 13 มี.ค. 63 วาระที่ 5.1  >> มหาสารคาม  - (PDF)ครึ่งPlanfin5-5-63  - (powerpoint)ครึ่งPlanfin5-5-63   - (Excel)ครึ่งปี63 >> ร้อยเอ็ด  -  นำเสนอแผนPlanfinร้อยเอ็ด070563 - (Excel)ข้อมูลแผนplanfinร้อยเอ็ด070563 >> ขอนแก่น - (PDF)แผนทางการเงิน Planfin-นำเสนอเขต7 วันที่ 7 พฤษภาคม - (PowerPoint)แผนทางการเงิน Planfin-นำเสนอเขต7 วันที่ 7 พฤษภาคม - (Excel)สรุปรวมแผน Planfin 63 ครึงปีหลัง >> กาฬสินธุ์ - (Powerpoint)Planfin63(ครึ่งปีหลัง) กาฬสินธุ์ - (Excel)สรุปแบบ Planfin63 กาฬสินธุ์ (เทียบทุก รพ)ครึ่งปีหลัง วาระที่ 5.2  - การปรับเกลี่ย 63 - หลักเกณฑ์ Bright Spot Hospital ปี 63 Read More »

เอกสารประกอบการประชุม CFO 1-63

buy-sell

1. ระเบียบวาระประชุม CFO 13 มี.ค. 63 2. รายงานการประชุม CFO 24 ต.ค. 62 4.1 สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7 ไตรมาส 1-63 4.2 แผนการบริหารจัดการเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 4.3 แผนการจัดซื้อยาร่วม เขต 7 ปี 2563 5.1 ข้อเสนอเเนวทางเพื่อพิจารณาประกอบการจัดสรรเงิน PP fee schedule (นำเสนอ) 5.2 หลักเกณฑ์ Bright Spot Hospital ปีงบประมาณ 2563 5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CFO ปี 2563 Read More »

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการฯคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

buy-sell

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจราชการของคณะทำงานตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วาระประชุมคณะ FM 16 ม.ค. 63 วาระที่ 1 แนวทางการตรวจราชการ 63 แนวทางการตรวจราชการ รอบ 1 CFO (ร่าง9มค63) คำสั่ง ตรวจราชการ Read More »

เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาเเผนคำของบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

buy-sell

น้ำเสีย เฉลิมพระเกียรติฯ PCC เขต 7 Final 64.เขต 7 SP 64 Final EIA งบภาค - 1. แผนคำของบภาค เขต7 25-11-62(excel)   - 1.สรุปรายละเอียดคำของบภาค 64 - 2.ครุภัณฑ์ OV CCA - 3.ครุภัณฑ์ ผู้สูงอายุ  - สรุปรายละเอียดคำของบภาค 64 Read More »