Home / ทั้งหมด / CFO (page 2)

CFO

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2562

S__14393395

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายเเพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมร้อยเเก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7  จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางเเผนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายการสร้างประสิทธิภาพการเงินการคลัง ให้กับหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 เเละที่ประชุมได้ให้เเต่ละจังหวัดนำเสนอเเผนทางการเงิน Planfin ปี 2563 Read More »

เอกสารประกอบการประชุม CFO ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 24 ต.ค. 62)

buy-sell

ระเบียบวาระประชุม CFO 24 ต.ค . 62 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4-62  - รายงานการประชุม CFO 1 ต.ค. 62  - เอกสารแนบ 1 ผังบัญชี สป.สธ. ปี 2563  - เอกสารแนบ 2 แนวทางการปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  - เอกสารแนบ 2 หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว (บริการ OP-IP-PP)  - เอกสารแนบ 3 สรุปมติปรับเกลี่ย UC 63 1 ต.ค. 62 วาระที่ 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 62 และ Action Plan 63 ของคณะทำงานย่อย - ผลการดำเนินงาน Lab ปี 62 วาระที่ 5.1 ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7  - ราคาอ้างอิงทันตกรรมเขต7 ปี 61  - รายการจัดซื้อร่วม ... Read More »

HGR R7 ปี62

buy-sell

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ HGR R7 รพศรพท HGR R7 M1M2 HGR R7 M2F1F2 HGR R7 F2A HGR R7 F2B HGR R7 F2C HGR R7 F2D HGR R7_F3 Read More »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO (1 ตุลาคม 62)

buy-sell

ระเบียบวาระการประชุม CFO 1 ต.ค. 62 วาระที่ 2 รายงานการประชุม CFO 11 ก.ย. 62 วาระที่ 4.2 หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว (บริการ OP-IP-PP) วาระที่ 4.2 แนวทางการปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วาระที่ 5.2 - วาระที่ 5.2 แนวทางการจัดทำแผนทางการเงินPlanfin2562ปรับ     - วาระที่ 5.2 Ket7_RiskScore_310862   - วาระที่ 5.2 Time line Planfin 63   - วาระที่ 5.2 WorkSheetPlanfinPlus2563 Version2  - วาระที่ 5.2 การประมาณการงบประมาณปี 2563_FM Costing  - วาระที่ 5.2 คำแนะนำ 2563  - วาระที่ 5.2 ประมาณการPlanfin63_จากCostingและผลงาน  - วาระที่ 5.2 ค่า HGR Planfin 240962  HGR R7 ... Read More »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 2-62 (10 พ.ค.62)

buy-sell

ระเบียบวาระการประชุม 2-62 วันที่ 10 พ.ค. 62 รายงานการประชุม CFO 1-62 25 เม.ย. 62 วาระที่ 5.1 1.รพ.โนนศิลา วาระที่ 5.1 2.รพ.ทุ่งเขาหลวง วาระที่ 5.1 3.รพ.นาคู วาระที่ 5.1 4.รพ.กุดรัง วาระที่ 5.1 5.รพ.อาจสามารถ วาระที่ 5.1 6.รพ.พนมไพร วาระที่ 5.1 7.รพ.นามน วาระที่ 5.1 8 รพ.สหัสขันธ์ วาระที่ 5.1 9.รพ.กันทรวิชัย วาระที่ 5.1 10.รพ.นาเชือก วาระที่ 5.1 11.รพ.ซำสูง วาระที่ 5.1 12.รพ.บ้านฝาง วาระที่ 5.1 13.รพร.กุฉินารายณ์ วาระที่ 5.1 14.รพ.บรบือ วาระที่ 5.1 15.รพ.บ้านไผ่ วาระที่ 5.1 ... Read More »

เอกสารประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 1-62

buy-sell

1.วาระการประชุม CFO 25 เม.ย. 62 2.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8-61 4.1 สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2562 4.2 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบัญชี 4.3 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ 4.4 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.5 ผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบจัดเก็บ 5.1 แนวทางการจัดสรรเงิน CF เขตสุขภาพที่ 7 5.2 การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง(ฺBright sport hospital) 5.2 แนวการการคำนวณคะแนน Bright Spot Hospital Read More »

เอกสารประกอบคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2562

buy-sell

1.ระเบียบวาระการประชุม Lab 18 เม.ย. 62 2.รายงานการประชุม Lab 26 ก.พ. 62 3.ข้อมูลการส่ง-LAB นอกเขตสุขภาพที่-7 Read More »