Home / ทั้งหมด / จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารที่ทำการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารที่ทำการ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร Read More »

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ยา รายการ Vancomycin ๕๐๐ mg for injection จำนวน ๕๗,๘๘๐ หน่วย (๑ หน่วย = ๑ vial)

เอกสาร : ประกาศยกเลิกการประกวดราคา_เวชภัณฑ์ยา รายการ Vancomycin ๕๐๐ mg for injection Read More »

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ยา รายการ Cisatracurium besylate ๒ mg/ml in ๕ ml injection จำนวน ๗,๒๐๙ หน่วย (๑ หน่วย = ๕ ampule)

เอกสาร :  ประกาศยกเลิกการประกวดราคา_เวชภัณฑ์ยา รายการ Cisatracurium besylate ๒ mg/ml in ๕ ml injection Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Methylprednisolone sodium succinate ๕๐๐ mg for injection จำนวน ๓,๑๐๐ หน่วย (๑ หน่วย = ๑ vial) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_เวชภัณฑ์ยา  รายการ Methylprednisolone sodium succinate ๕๐๐ mg for injection Read More »