Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในโรงพยาบาล

IMG_2479

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7   พร้อม นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สืบเนื่องจากที่มีกรณีเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในสถานบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    โดยมี พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ  ตำรวจภูธรภาค 4 รวมถึงสื่อมวลชน  ร่วมให้การต้อนรับ   Read More »

ประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7

pic_191204_0040

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ระดับเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับประเทศ จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. ผู้บริหารเทศบาล 3. ผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบล 4. ผอ.รพ.สต. ที่เป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 5. ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิที่สังกัด สธ. 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 7. สาธารณสุขอำเภอ 8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบการเงินและบัญชีสำหรับผู้บริารและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7

8888

แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบการเงินและบัญชีสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการและ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์/การบริหารของโรงพยาบาล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 260 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการบัญชีของหน่วยบริการ และพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ หน่วยบริการให้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ Read More »

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562

75439333_1476613952494000_3625689512996241408_o

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7                    เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 256/ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เป็น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา   ... Read More »

ประชุมคณะทำงานกำหนดเเนวทางการใ้ข้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต 5×5

S__2433026

13 พฤศจิกายน 2562 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์  รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดเเนวทางการใ้ข้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต 5×5 พร้อมด้วย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เเละคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) Read More »

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

73475074_2768662333178845_4106191861159297024_o

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์  รักษาผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินงานระดับเขต Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2562

S__14393395

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายเเพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมร้อยเเก่นสารสินธุ์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7  จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางเเผนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายการสร้างประสิทธิภาพการเงินการคลัง ให้กับหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 เเละที่ประชุมได้ให้เเต่ละจังหวัดนำเสนอเเผนทางการเงิน Planfin ปี 2563 Read More »

เปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

70439663_2719494121393969_4827522276968628224_o

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (อาคารใหม่ 5 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)โดยมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์และผู้บริหารจาก 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานความเป็นมา พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารพลเพลและเจิมป้าย และการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8/2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น อยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ประชากรรวม 4 จังหวัด 5,062195 คน เขตสุขภาพที่ 7 จัดตั้งบนความคาดหวังต่อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เขตสุขภาพ (Area Health ... Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

Screen Shot 2562-09-18 at 08.47.52

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (อาคารใหม่ 5 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) กำหนดการ 07.30 -08.29 น. ลงทะเบียนร่วมงาน 08.29-09.00 น. พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ 09.29-10.00 น. เปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 10.00-12.00 น. พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารพลเพลและเจิมป้าย 12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8/2562 Read More »

ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

3

ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์ : Health Management in Artificial Intelligence Era” วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น Read More »