Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

เปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

70439663_2719494121393969_4827522276968628224_o

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (อาคารใหม่ 5 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)โดยมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์และผู้บริหารจาก 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานความเป็นมา พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารพลเพลและเจิมป้าย และการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8/2562 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น อยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ประชากรรวม 4 จังหวัด 5,062195 คน เขตสุขภาพที่ 7 จัดตั้งบนความคาดหวังต่อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เขตสุขภาพ (Area Health ... Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

Screen Shot 2562-09-18 at 08.47.52

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (อาคารใหม่ 5 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) กำหนดการ 07.30 -08.29 น. ลงทะเบียนร่วมงาน 08.29-09.00 น. พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ 09.29-10.00 น. เปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 10.00-12.00 น. พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารพลเพลและเจิมป้าย 12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8/2562 Read More »

ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

3

ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 “การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์ : Health Management in Artificial Intelligence Era” วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น Read More »

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 / 2562

Screen Shot 2019-07-19 at 4.05.27 PM

การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่7 ครั้งที่ 4 / 2562 การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จังหวัดขอนแก่น  การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์: Health Management in Artificial Intelligence Era  วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  >> VTR ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเขต ฯ V1 >> เว็บไซต์การประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 / 2562 >> ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน  >>ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม   Read More »

สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2-2562 จังหวัดมหาสารคาม

66394246_950549085288071_4387540162104524800_o

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/2562 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยพร้อมเพรียงกัน ภา่พข่าว:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม Read More »

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

61048764_2234316893354762_5419996217834733568_o

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ชื่นชมการทำงานพบว่าผู้สูงอายุมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น แนะประชากรวัยทำงานที่จะเป็นผู้สูงวัยในอนาคต จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้กับตัวเอง ต้องมีความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับภัยสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ นำคณะทำงานจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย เพื่อเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายหลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ภายใต้ “โครงการบริการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน นพ.สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ กล่าวว่า อำเภอเกษตรวิสัย ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ โดยใช้หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า ... Read More »

ประชุมคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น(Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่7

32510

วันที่10 พ.ค.2562 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น(Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่7 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการCFO เขตสุขภาพที่7 คณะกรรมการCFO เขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก โรงพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน **ผลการคัดเลือก โรงพยาบาล ได้รับรางวัลดังนี้ เอกสาร : ลำดับคะแนน Bright Spot Hospital เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 . Read More »

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

รองปลัด

วันที่ 9 เมษายน 2562 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ  ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนเเก่น เเละได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน เเละให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ณ โรงพยาบาลบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เเละโรงพยาบาลขอนเเก่น เเละร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เเละวันผู้สูงอายุเเห่งชาติปี 2562 ณ ลานโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนเเก่น Read More »

สรุปตรวจราชการ 1-62

55476726_2136214309831688_1965715920454156288_o

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ร่วมแรงร่วมใจ นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๗ “แบบ World Cafe” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธาน และมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการวิพากย์ การนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๗ มี ๔ คณะ ประกอบด้วย -คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ -คณะที่ ๒ ... Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) ระดับจังหวัด/อำเภอ เขตสุขภาพที่ 7

6 ก.พ. 62_๑๙๐๒๐๗_0008

วันที่ 6 ก.พ. 2562 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) ระดับจังหวัด/อำเภอ เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กาเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »