Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

งานพิธียกยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีสุราษฎร์

107459798_1692537107568349_1565300806297626859_o

วันที่ 11  กรกฎาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานพิธียกยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์ศรีสุราษฎร์ โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7, นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมในพิธีดังกล่าว อันประกอบด้วยพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหาร คล้องพวงมาลัย ตอกหมุดยอดฉัตรเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญยอดฉัตรเจดีย์ขึ้นสู่ยอดพระธาตุเจดีย์ศรีสุราษฎร์ ณ วัดป่าศรีสุราษฎร์ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

769858

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประชุมทบทวนแผนการป้องกันรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามบุคลากรในโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยง ย้ำความปลอดภัยบุคลากรสำคัญที่สุด พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุการณ์ด้วยความห่วงใย และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้การสนับสนุนเรื่องการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงภายในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลภูผาม่าน จ.ขอนแก่น และติดตามความก้าวหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคาม ณ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กปฐมวัยและคณะทำงานทบทวนกรณีมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2562

S__190021905

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กปฐมวัยและคณะทำงานทบทวนกรณีมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7, นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อบรรยายและอภิปรายถึงสถานการณ์ ระบบการจัดการ วิธีการแก้ปัญหาและมาตรการในการแก้ไขปัญหามารดาตาย รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กร่วมกันของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ทุนเขตสุขภาพที่ 7

S__190021720

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-13.00 น. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ทุนเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563

S__14188851

วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 13.00-16.30 น. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 โดยจากที่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้เขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 ได้มีมติให้การพัฒนาระบบส่งต่อไร้รอยต่อ (Seamless Referral system) เป็นนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเขตสุขภาพ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2563..เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด, ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ Telemedicine,ระบบ nRefer และแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในเขตสุขภาพที่ 7 ได้รับบริการสุขภาพที่ดี โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Read More »

ประชุมปรึกษาหารือการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีรับส่งต่อ ฯ

S__14181144

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7  ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีรับส่งต่อ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน และข้อตกลงการส่งต่อผู้ป่วยภายในเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings Read More »

ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

106130285_296729241735696_2932368682621734150_o

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ตามประเด็นการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ 1.Agenda based ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 2.Function based ได้แก่ สุขภาพทุกกลุ่มวัย และการลดแออัด ลดรอคอย 3.Area based เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ วัณโรค,พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี, RNC Stroke และการบริหารการเงินการคลัง โดยในภาคเช้าของวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รับฟังผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช ... Read More »

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและท่อน้ำดี

S__14991372

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 มอบหมายให้นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   Read More »

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2563

48354

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ, ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7, คณะกรรมการเขตสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์ จังหวัดขอนแก่น แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้เลือดออก 2. กรอบวงเงินคำของบประมาณ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฯ พ.ศ. 2563 กรอบการดำเนินงานและกรอบแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของ COVID-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3. ภาพรวมผลการตรวจงบการเงิน รอบ 1 4. กรอบอัตรากำลังในการวางแผนและบริหารจัดการคน ระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) 5. ... Read More »

ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดขอนแก่น

สรุปตรวจ จ.ขอนเเก่น 19 มิ.ย. 63_๒๐๐๖๑๙_0017

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดขอนแก่น ตามประเด็นการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ Agenda based ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์, กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ Function based ได้แก่ สุขภาพทุกกลุ่มวัย และการลดแออัด ลดรอคอย Area based เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ วัณโรค, พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี, RNC Stroke และการบริหารการเงินการคลัง โดยในภาคเช้าของวันที่ 17 มิถุนายน 2563 รับฟังผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น ... Read More »