Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประชุมคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น(Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่7

32510

วันที่10 พ.ค.2562 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น(Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่7 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่7 นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการCFO เขตสุขภาพที่7 คณะกรรมการCFO เขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก โรงพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน **ผลการคัดเลือก โรงพยาบาล ได้รับรางวัลดังนี้ เอกสาร : ลำดับคะแนน Bright Spot Hospital เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 . Read More »

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

รองปลัด

วันที่ 9 เมษายน 2562 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ  ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนเเก่น เเละได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน เเละให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ณ โรงพยาบาลบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เเละโรงพยาบาลขอนเเก่น เเละร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เเละวันผู้สูงอายุเเห่งชาติปี 2562 ณ ลานโดม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนเเก่น Read More »

สรุปตรวจราชการ 1-62

55476726_2136214309831688_1965715920454156288_o

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ร่วมแรงร่วมใจ นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๗ “แบบ World Cafe” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธาน และมี นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการวิพากย์ การนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๗ มี ๔ คณะ ประกอบด้วย -คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ -คณะที่ ๒ ... Read More »

อบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) ระดับจังหวัด/อำเภอ เขตสุขภาพที่ 7

6 ก.พ. 62_๑๙๐๒๐๗_0008

วันที่ 6 ก.พ. 2562 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการพัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) ระดับจังหวัด/อำเภอ เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กาเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด Read More »

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

357543

วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการจัดบริการสำหรับประชาชนเพื่อลดความแออัด ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลขอนแก่น Read More »

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)

50816639_1241935342628530_6218405452472909824_o

เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC) เพื่อลดความแออัดในการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการ ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธำรงบุคลากรสาธารณสุขไว้ในระบบบริการสุขภาพ เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน จึงได้เห็นความสำคัญของนโยบายการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำประชาพิจารณ์ทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และพร้อมร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (DOCTOR FEE) 300 บาท ซึ่งหลังจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะได้ดำเนินการขอจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2562 ในแผนกต่าง ๆ ดังนี้ - อายุรกรรมทั่วไป / อายุรกรรมโลหิตวิทยา /อายุรกรรมระบบประสาท/ คลินิกเบาหวาน/ คลินิกผิวหนัง - ศัลยกรรมทั่วไป / กระดูกและข้อ - กุมารเวชกรรม - สูติ-นรีเวชกรรม - รังสีวิทยา - หู คอ จมูก ทั้งนี้ ... Read More »

MOU และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ

47792707_601088346995705_8672521762220539904_o

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 และร่วมพิธีลงนาม MOU คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุนย์/ทั่วไป เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นทิศทางการติดตามกำกับและประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น         Read More »