Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563

83812968_2346220655478744_8799997564091891712_o

วันที่ 24 มกราคม 2563 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการเขตสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 2.ผลการตรวจสอบภายใน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 3. สถานการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ฤดูแล้ง ปี 2563 4. การบริหารจัดการเงินบริจาคจากการไฟฟ้า 5. การขับเคลื่อนระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม แห่งประเทศไทย 6. การเสนอชื่อผลงานของหน่วยงานขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 7. กิจกรรมก้าวท้าใจ Virtual run (วิ่ง 60 วัน 60 กิโล) ... Read More »

ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

S__8880144

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประธานการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 7 ดังนี้ นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  รูปแบบการตรวจราชการ  กำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ชี้แจงรายละเอียด แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2563 และ นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการชี้แจงระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน (E-Inspection) ให้กับผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากศูนย์วิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7   Read More »

สาธารณสุขนิเทศก์เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุม แนวทางการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข

S__135233708

วันที่ 14 มกราคม 2563 นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุม แนวทางการป้องกันปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ประกอบด้วยปัญหาด้านสูติกรรม(มารดาและทารก) และปัญหาคุณภาพมาตรฐานที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จึงได้มีการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกประเด็นปัญหาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเจริญธานี  อ. เมือง จ.ขอนแก่น   Read More »

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (PA) ปีงบประมาณ 2563

7F04664A-4ECC-494E-8880-9A991EA10045

วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 10 ประเด็น รวมทั้งโครงการพระราชดำริ (โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2563 และขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ โดยมีผู้บริหารโครงการ (Chief Integrated Program Officer : CIPO) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม   Read More »

ผตร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่

collage2

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2563 ซึ่ง พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 5 แห่ง ดังนี้ 1. รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 2. จุดบริการประชาชน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 4. รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 5. ด่านชุมชนคุยปอ ป่าปอ ห้วยอีตุง ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พบว่าทุกแห่งมีความพร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ Read More »

สธน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

collage

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2563 ซึ่ง นพ.อุดม ภู่วโรดม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน 5 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ รพ.ขอนแก่น 2. จุดบริการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ถ.มิตรภาพ สี่แยก ประตูเมือง จ.ขอนแก่น 3. ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 4. PCC ลำพานสร้างสุข จ.กาฬสินธุ์ 5. ด่านหน้าสถานีตำราจภูธร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ Read More »

ประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10-62

81350781_1512994988855896_3546112350346018816_o

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ คณะกรรมการเขตสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ได้มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.คัดเลือกอำเภอดีเด่น “การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” ระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการคัดเลือกและส่งเข้าประกวด 2.การจัดตั้งคลินิกมลพิษ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดตั้งคลินิกเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ PM 2.5 และเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7 Read More »

การประชุมทบทวนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7

S__5857401

พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมทบทวนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ออกมาตรการ นโยบาย และติดตามการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Read More »

คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ

79425530_2275409689226508_5241046362497220608_o

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และประธาน SP สาขาการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป ผลการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ - ตัวแทนประเภทสำนักงานสาธารณสุข คือ สสจ.ขอนแก่น ประเภท รพศ./รพท. - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ประเภท รพช. - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม - ... Read More »