Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่1-62
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่1-62

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม แนวทางการตรวจราชการ รอบที่1-62

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

เอกสารนำเสนอ

แบบรายงาน

แบบรายงานการตรวจราชการณะที่ 2 ปี2561 (ตก.1 , กต.2)

แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศราย คณะ

รายละเอียดโครงการตรวจราชการบูรณาการ

แผนการตรวจราชการบูรณาการฯ คณะที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>