Home / ข่าวเด่น / ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

วันที่ 20-22 มกราคม 2562 ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการจัดบริการสำหรับประชาชนเพื่อลดความแออัด ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>