Home / ข่าวเด่น / ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ชื่นชมการทำงานพบว่าผู้สูงอายุมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น แนะประชากรวัยทำงานที่จะเป็นผู้สูงวัยในอนาคต จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้กับตัวเอง ต้องมีความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับภัยสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ นำคณะทำงานจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย เพื่อเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายหลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ภายใต้ “โครงการบริการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

นพ.สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ กล่าวว่า อำเภอเกษตรวิสัย ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ โดยใช้หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ในโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีแนวคิดที่จะขยายหลักสูตรนี้ไปสู่ประชากรวัยก่อนสูงอายุหรือวัยทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่วัยสูงอายุ จึงได้จัดประชุมขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชากรวัยทำงานพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย อายุระหว่าง ๓๕ – ๕๙ ปี จำนวน ๖๐ คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนการอบรม จากนั้นเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลและสรุปผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โรงพยาบาลเกษตรวิสัย และชมรมผู้สูงอายุเมืองเกษ วิทยากร ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองเกษ และ อสม.ตำบลเกษตรวิสัย

นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗ กล่าวชื่นชมการทำงาน พบว่า ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ประชากรวัยทำงานที่จะเป็นผู้สูงวัยในอนาคต จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้กับตัวเอง ต้องมีความตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับภัยสุขภาพ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การพักผ่อน การควบคุมอารมณ์และจิตใจ.
/////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว

61587135_2234308840022234_8328142574233583616_o     61564250_2234318356687949_6947248685205946368_o     61048764_2234316893354762_5419996217834733568_o

61477645_2234318546687930_2891160198829834240_o 60985209_2234320470021071_6098679347856539648_o 61012887_2234308633355588_1128902415400042496_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>