Home / ข่าวเด่น / เปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
เปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

เปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 (อาคารใหม่ 5 ชั้น บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
โดยมี นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์และผู้บริหารจาก 4 จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานความเป็นมา พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารพลเพลและเจิมป้าย และการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8/2562
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น อยู่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ประชากรรวม 4 จังหวัด 5,062195 คน เขตสุขภาพที่ 7 จัดตั้งบนความคาดหวังต่อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัดภาพรวมเขต เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค โดยการจัดบริการ “ร่วม” มีเครื่องมือคือ ผังบริการ (service plan) วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น บริการดีขึ้น และประทับใจขึ้นเรื่อยๆ บริการดีเริ่มตั้งแต่การบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี ไม่มีโรค ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ แต่ถ้าประชาชนป่วย มาโรงพยาบาล ก็จะได้รับการบริการที่ดีเพราะหมอดี ยาดี เครื่องมือดี ถ้าป่วยหนัก รพ.นั้นดูแลไม่ได้ก็ส่งต่อได้ง่าย ผ่าตัดได้ทุกที่ และมีการเตรียมความพร้อมเขตสุขภาพ ดังนี้
1.พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการเขต
- จัดตั้งสนง.เขตสุขภาพ
- ตั้งคณะกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต
- นโยบายการบริหารแผนงานและข้อมูลระดับเขต พัฒนาระบบบริการสุขภาพ/บริหารการเงินการคลัง/บริหารทรัพยากร ฯลฯ
2. การบริหารร่วม
- บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต
- บริหารทรัพยากรบุคคล : วางแผนกำลังคน โดยวิเคราะห์อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วยบริการ จัดสรรอัตรากำลัง
- พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงาน กสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ร่วมกันระหว่าง สธ.และ สปสช. (คปสข.VSอปสข.)ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขต
- บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของ สธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน
3. การจัดบริการร่วม
- มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย
- มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาและยกระดับขีดความสามารถของสถานบริการในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขตและนอกเขต
- ดำเนินการติดตามและบริหารผลการดำเนินงานตามระยะเวลา
- ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและการจัดบริการร่วม

ข่าว  :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ภาพ :สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>