Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► ภาษาไทย

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกแนวตั้ง

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกแนวนอน

► ภาษาอังกฤษ

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกแนวตั้ง

    • ประกาศ ฯ ในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกแนวนอน

► งานนำเสนอ (PowerPoint) คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ฯ

► การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>