Home / ข่าวเด่น / ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

                   เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 256/ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เป็น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

                   แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 มอบนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ, โครงการในพระราชดำริ และ  10 ประเด็นหลักที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ 1.สุขภาพทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก, ผู้สูงอายุ,Health Literacy) 2.การควบคุมป้องกันวัณโรค 3.จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ (การยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล/จัดการเชื้อ ดื้อยา RDU&AMR) 4.พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (อสม.เป็นหมอครอบครัว,ทีมPCC, พชอ., รพ.สต.ติดดาว) 5.ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล (จัดระบบบริการเพื่อลดความแออัด, ห้องฉุกเฉินคุณภาพ) 6.Fast Track (Stroke, STEMI) 7.การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 8.นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ (สมุนไพร การนวดไทย ) 9.องค์กรคุณภาพ (HA,PMQA, องค์กรแห่งความสุข) 10.นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ (SIM) อีกทั้งแจ้งกรอบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 โดยในปีนี้ปรับจากการตรวจราชการตามตัวชี้วัด เป็นตรวจตามประเด็น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.Agenda base ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง 2.Function base ตามระบบงานของหน่วยบริการ และ 3.Area base  ตามปัญหาสำคัญของพื้นที่  ได้แก่ 1.TB 2.การเงินการคลัง  3.OV&CCA  4.RNC Stroke

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>