Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
(
Performance Agreement : PA) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>