Home / > ข่าวเด่น เพิ่มเติม2 / ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference  รับมือ COVID-19 เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 โดยมีสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการเขตสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ มอบนโยบายและแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3. Update สถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 7
4. การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากรและสถานที่ของการจัดตั้ง Cohort ward เขตสุขภาพที่ 7
5. หนี้ค้างชำระของลูกหนี้ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กำกับติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>