Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและประเมินผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>