Home / >> ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการเบิก-จ่าย P4P

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการเบิก-จ่าย P4P

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ในการส่งข้อมูลการเบิก-จ่าย P4P ของหน่วยบริการ มายังเขตบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 10 กพ.57 นี้

ที่ email : decsom@yahoo.com, health.area.7@gmail.com
และ คุณทิวาวรรณ ปิยะกุลมาลา noitiwawan@yahoo.com

เอกสารที่ต้องส่ง

P4P เขตบริการสุขภาพที่ 7 (5 กพ_57)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>